Tilannetiedotus 16.3.2020 (tullut myös sähköpostitse)

Hei Kaikki!

(English version follows after the Finnish one.)

Monet teistä seurasivat varmastikin Suomen hallituksen tiedotustilaisuutta aiemmin tänään.

Nyt se, mitä jo tänään kuultiin hallitukselta, ja johon tulee huomenna mahdollisesti lisätoimenpiteitä, ohjeita ja suosituksia, tarkoittaa sitä, että mekään emme riskeeraa työpaikallamme omaa, toistemme, mahdollisesti riskiryhmään kuuluvien kollegojemme tai lähipiirimme kuuluvien henkilöiden terveyttä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Niinpä pidättäydymme kaikesta yhteissoitosta 13.4.2020 saakka. Seuraamme tilannetta ja päätämme jatkosta myöhemmin sen mukaan.

Olimme tehneet suunnitelmia työnteon jatkamisesta erilaisissa mahdollisissa tilanteissa, joita koronavirusepidemian aikana saattaisi olla. Tässä tilanteessa otamme käyttöön sen vaihtoehdon, jossa työskentelemme yksin itsenäisesti tapaamatta toisiamme. Viimeistelemme suunnitelmaa ja uutta työjärjestystä niin, että lähetämme sen teille lähipäivinä.

 Edelliseen tiedonantoon listasinkin jo joitain asioita, joita voidaan toteuttaa kotiharjoittelun lisäksi myös niin, ettemme kokoonnu yhteisharjoituksiin. Sain muutamalta teistä viestiä ideoista ja pohdimme asiaa myös ohjelmatoimikunnan kanssa.

 

 • Nyt valmisteltava työjärjestys sisältää mm. kotiharjoittelua annetun harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Olemme valmistelleet listaa harjoiteltavista, tulevaisuudessa esitettävistä ja levytettävistä kappaleista, joista Tuomas lähettää teille materiaalit netin kautta. (Jollette pysty tulostamaan nuotteja, saatte toki paperikopiot.)

 

 • Jalkautumisryhmät voivat suunnitella uusia ohjelmia netin, puhelimen ja muiden viestintäkanavien välityksellä.

 

 • Monelta puuttuu vielä oma henkilökuva, -esittely nettisivuiltamme. Nyt on mahdollisuus tehdä se valmiiksi.

 

 • Laitamme käyntiin Kymi Sinfonietta lives (työnimi) –kanavan youtuben ja muiden someviestimien kautta, jonne voi tuottaa videoita ja tekstejä, koska tässäkin tilanteessa on tärkeätä näkyä ja kuulua!  Voimme olla ihmisille, ja erityisesti uskollisille kuulijoillemme (joista moni kuuluu myös riskiryhmään), yksi sellainen kanava, joka tuo heille (musiikin) iloa ja toivoa, myös ajatuksen elämän jatkumisesta tällaisessa poikkeustilanteessa - sekä myös tekemistä ja positiivista ajattelemista elämänpiirin pienenemisen ja tekemisen puutteen aiheuttamaan tylsistymiseen. On myös tärkeätä, että olemme olemassa orkesterina ja näytämme sen, vaikka eriydymmekin hetkeksi orkesterimuodostelmasta.

 

Tämä on nyt se ENSIMMÄINEN TYÖTEHTÄVÄ: Miettikää, mitä tämä voisi olla omalta kohdaltanne. Teissä on paljon luovuutta ja potentiaalia! Tässä jo aiemmin listaamiani, sekä teiltä saamiani ideoita (nämä voi kukin tehdä halutessaan omalla äidinkielellään):

  • soitinesittelyt
  • pätkät harjoittelusta
  • muusikon/toimistohenkilökunnan arjen avaamista ”Fitnesspäiväkirjat”-tyyppisesti
  • työn eri osa-alueiden selvittämisestä suurelle yleisölle – monellakaan ei ole käsitystä, mitä kaikkea esim. muusikko joutuu tekemään ennen kuin päästään konserttiin asti
  • hallinnon terveiset
  • muusikkotarinat
  • teos-, muusikko- ja soitinesittelyt
  • blogitekstiä tai jonkin muun muotoista juttua aiheesta soittimet, joita käytän töissä ja suhteeni niihin – eri soitinryhmistä
  • pieni musiikkipätkä (joka voi olla vaikkapa meditatiivinen, rauhoittava kaiken tämän epätietoisuuden keskellä; tai energinen, riehakas ilopilleri)
  • jotain muuta

              Jollei teille tule mitään mieleen, meiltä saa apua. Jollei videon tai pienen tekstin tekeminen onnistu syystä tai toisesta, niin mietitään yhdessä, mitä muita teille sopivia vaihtoehtoja tälle tekemiselle voisi olla.

              Laittakaa ideoitanne ja ajatuksianne tulemaan meille päin!!

 Vaikka kaikki tuntuu nyt maailmassa olevan turbulenssissa, tästäkin selvitään! Ja vaikka meiltä jää tältä kaudelta tekemättä upeita konsertteja (joista ainakin osa voidaan siirtää tulevaisuuteen), olen varma, että meillä on tässäkin tilanteessa annettavaa yleisölle videoidemme ja tekstiemme kautta ja että löydämme kaikille mielekästä työtä tämän poikkeusajan ajaksi.

Toivotan Teille kaikille sekä lähipiirillenne mielenrauhaa ja hyvää vointia!

Ollaan kuulolla, parhain terveisin,

Riikka

_____________________________________________

Dear All!

Many of you surely heard already about the briefing held by the Finnish government today. The restrictions, that the government made already today, followed by additional instructions tomorrow, mean, that we in our work place will not risk our own, others, possibly colleagues, who belong to the risk groups, or persons in our near circle, health in this exceptional situation. That’s why we don’t play together in bigger or smaller groups until 13.4.2020. We follow the situation and decide of the continuation later according the situation.

We had already made plans about continuing the work in different possible situations there might be during the corona epidemic time. In this situation we’ll bring into use that alternative, where we work alone independently, not meeting each other. We will finalize the plan and new work schedule so, that we’ll send it to you in the near days.

In the previous info letter I already listed some things, that one can do besides the home practising, without gathering to rehearsals together. I got from some of you more ideas, and we thought about these things also with the programme committee.

 • The work schedule we are preparing now, includes among other things home practising according a rehearsal plan given to you. We have prepared a list of works which will be practised, and will be performed or recorded in the future. Tuomas will send you the materials through internet. (If you cannot print the music, you can of course get the paper copies.)

 

 • The jalkautumisgroups can plan new programmes via net, phone and other communication systems.

 

 • There are still missing some of your profiles, the presentations of yourself in our web site. Now it is possible to finalize them.

 

 • We’ll start Kymi Sinfonietta lives (working title) –channel via youtube and other social media’s channels, to which one can produce videos and texts, because also in this situation it is important for our orchestra to be seen and heard! Our orchestra can be for people, and especially to our loyal listeners (of which many belong to the risk group) one of those channels, that gives them joy (of music) and hope, also the thought of life going on in this exceptional situation. – And also something to do and positive to follow, when they can be bored when their circle of life is narrowing, and there is less and less things one can participate to. It is also important, that we exist as an orchestra, and we show it, even we are temporarily divided to individuals instead of being in the whole orchestra format.

This is now your FIRST WORK TASK: Think, what this could be for your part. There is lots of creativity and potential in all of you! Here are the things I listed already earlier, and the ideas I got from you (all of these you can do also by your own language):

  • presentations of instruments
  • snatches of your practising
  • opening up the every day work of a musician/administrative person in the way of  “Fitness diary”
  • telling about the different parts of your work to the audience (many of them don’t have a clue, how many different things e.g. a musician has to do, before the concert is ready to be played)
  • greetings from the office
  • musician stories
  • presentations of the music, certain works, musicians, instruments
  • blog text or some other format text of instruments, that you use at work, and your relationship to them – about different instrument groups
  • a short performance (the music can be e.g. meditative, which calms down in the middle of the present uncertainty, or energetic, piece of joy, etc.)
  • something else

If you cannot find any idea, we’ll help you, And if making a video or writing a short text is not succeeding for a reason or another, let’s think together, what else you could do instead.

Send your ideas and thoughts to us!! 

Even if everything in the world seems to be in turbulence right now, we’ll manage! And although there are fantastic concerts we cannot perform this season (at least some of which we can postpone to the future), I am sure, that we have a lot to give to the audience also now by our videos and texts, and that we’ll find  meaningful work for everybody during the exceptional period.

I wish You all, and your near people, peaceful thoughts and good health and spirit!

Let’s keep in touch, best wishes,

           

Riikka